Skip to main content

§ 1 Indskrivning på venteliste

Indskrivning af børn på Børnehaven Floravejs venteliste skal foregå skriftligt.

Et barn kan tidligst indskrives på Børnehaven Floravejs venteliste efter barnets fødsel.

§ 2 Tildeling af plads i institutionen

Tildeling af plads i institutionen administreres efter optagelsestidspunktet på ventelisten, dog vil søskende nyde fortrin. Der fremsendes skriftlig besked om tildeling af plads til barnets forældre senest 1 måned før denne er ledig. Acept af pladstilbud skal meddeles institutionen – gerne på mail.

§3 Betaling for institutionsplads

Egenbetalingen for en plads i institutionen følger Kolding Kommunes gældende regler og takster for pasning af børn i kommunale børnehaver.

Der ydes søskenderabat/økonomisk friplads i lighed med gældende regler og takster for Kolding Kommune.

§4 Forældre kan opsige institutionsplads

Forældre kan opsige institutionspladsen skriftligt med 2 måneders varsel til udgangen af en måned. Opsigelse eller udmelding af institutionspladsen fra forældreside skal ske skriftligt og med minimum 2 måneders varsel til udgangen af en måned. Overholdes denne frist ikke er man forpligtiget til udover den almindelige forældretakst at betale børnehaven det driftstilskud, som modtages af Kolding Kommune.

§5 Opsigelse fra institutionens side

Opsigelse fra institutionens side kan kun finde sted ved restance med egenbetalingen, og i disse situationer med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Egenbetalingsrestancer udover 1 måned, hvorom der ikke er indgået afdrags-eller henstandsordning, inddrives ved retslig inkasso. Inkassoomkostningerne tillægges restancen. Forinden opsigelsen skal forældrene have modtaget en rykkerskrivelse samt 1 skriftlig meddelelse om påtænkt opsigelse.

§6 Ændringer af ventelistepolitik

Ændringer i institutionens ventelistepolitik kræver tilslutning fra mindst 5 bestyrelsesmedlemmer herunder formanden, og disse offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Kolding Kommune skal orienteres om ændringer i ventelistepolitikken. Evt. spørgsmål til ventelisten, kan mailes til kontakt@bornehavenfloravej.dk