Skip to main content

Vedtægter for den selvejende private daginstitution .

§ 1. Navn og adresse

Den selvejende private institutions navn er Børnehaven Floravej.

Dens hjemsted er Kolding kommune, og beliggenheden er Floravej 1.

§ 2. Formål

Det er institutionens formål at virke som daginstitution for børn, i henhold til Dagtilbudsloven 

afsnit II samt de af Kolding Kommune fastsatte kriterier for drift af private institutioner.

Stk. 2.  Institutionens målsætning er at være dagtilbud for børn i alderen 2-6år.

§ 3. Ledelse

Den private institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der under ansvar overfor bestyrelsen varetager den pædagogiske og daglige, administrative ledelse og drift af institutionen.

Den daglige ledelse og drift samt den pædagogiske ledelse af institutionen skal ske i overensstemmelse med de i lovgivningen fastsatte regler.

§ 4. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 6 medlemmer.

2 medlemmer som ikke behøver at være forældre til børn i Børnehaven Floravej. Disse er ved overgangen til privatinstitution valgt af og blandt initiativtagerne til den private børnehave. Medlemmerne er selvsupplerende for 2 år af gangen.

3 medlemmer der er valgt af og blandt forældre til børn i Børnehaven Floravej. Ved forældre forståes de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden.

1 medlem vælges blandt personalet i Børnehaven Floravej. Personale repræsentanten har ikke stemmeret.

§ 5. Valg og valgbarhed

Stk.1. Forældrerepræsentanterne vælges for 2-årige perioder, på en sådan måde, at det tilstræbes at undgå, at alle forældrerepræsentanterne vælges i samme år – for samme valgperiode. Valgperioden løber fra det tidspunkt på forældremødet, hvor de er valgt.  

Bestyrelsesmedlemmet udtræder ved deres barns udmeldelse af institutionen. Hvorefter de erstattes af suppleanter. Suppleanter til bestyrelsen sidder til førstkommende valg.

Stk.2. Valg af forældrerepræsentanter finder sted årligt på et møde i april eller maj måned.

Fastsættelse af dato samt indkaldelse til forældremøde påhviler den siddende bestyrelse, og skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel ved opslag i institutionen eller uddeling af meddelelse til institutionens forældre.

Stemmeafgivelse forudsætter deltagelse i valgmødet, og der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved afstemning kan forældrene afgive 1 stemme pr. indskrevet barn i institutionen.

Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal blandt de opstillede kandidater.

Ved eventuel stemmelighed foretages der omvalg mellem de kandidater der har fået lige mange stemmer.

Medarbejdere med børn i institutionen har valgret, men er ikke valgbare.

Stk.3. Medarbejderrepræsentanten skal være valgt inden det forældremøde, hvor forældre-repræsentanterne vælges. Valgperioden på 2 år begyndes sammen med de nyvalgte forældre.Suppleanter vælges hvert år for et år ad gangen og indtræder i forhold til antallet af stemmer.

Stk. 4.  Institutionens ledelse deltager i bestyrelsens møder. Lederen fungerer som bestyrelsens sagsbehandler/sekretær.

§ 6. Bestyrelsesmøder 

Stk. 1.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en formand, som indkalder til og leder møder. Medarbejder repræsentanten kan ikke vælges til formand eller næstformand.

Stk. 2.  Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, dvs. der kan kun træffes beslutninger og handles på bestyrelsens vegne på bestyrelsesmøder.

Et enkelt bestyrelsesmedlem eller flere kan således ikke træffe beslutning på bestyrelsens vegne uden for bestyrelsesmøderne.

Stk. 3.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne herunder formanden er til stede.

Stk. 4. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. I tilfælde af formandens varige forfald, eller hvis formanden ikke – trods henstilling fra mindst to medlemmer – indkalder til møde, kan to medlemmer indkalde til møde.  

Stk. 5.  Bestyrelsens afgørelser træffes, medmindre andet er bestemt i vedtægten eller i forretningsordenen, ved almindelig flertalsbeslutning.

Stk. 6.  Beslutninger omhandlende: Lederansættelser, institutionens formue, vedtægtsændringer, nedlæggelse af institutionens ejendomsforhold, kræver dog kvalificeret flertal dvs. mere end almindeligt flertal.

Stk. 7. Over bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger udarbejdes der et skriftligt referat, der tilstilles samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødet, og godkendes på det efterfølgende møde. Formanden sørger for, at beslutningerne taget under bestyrelsesmøderne bringes til udførelse. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8.  Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter bestyrelsesmedlemmet er udtrådt, af bestyrelsen. 

Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at orientere nye bestyrelsesmedlemmer om denne tavshedspligt og modtage kvittering for bestyrelsesmedlemmets modtagelse af denne orientering. 

Stk. 9.  Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer umiddelbart 

ved deres indtræden i bestyrelsen er gjort bekendt med nærværende vedtægt, bestyrelsens forretningsorden og øvrige i institutionen gældende retningslinjer. 

§7.Rammer, venteliste og udmeldelse

Stk.1. Institutionen tilbyder pasning af i alt 40 børnehavebørn i alderen 3-6 år/ 20 børnehavebørn og 12 småbørn i alderen 2-6 år uanset nationalitet, køn, religion og politisk anskuelse og lignende.

Stk.2. Bestyrelsen fastsætter den daglige åbningstid, der som minimum svarer til beregningsgrundlaget for størrelsen af det kommunale tilbud.
Ændringer i åbningstiden skal bekendtgøres med 1 måneds varsel ved opslag i institutionen eller uddeling af meddelelse til forældrene.

Stk.3.Børnehaven Floravej har egen venteliste, som administreres efter gældende regler, der vedtages i bestyrelsen.

Optagelse i institutionen sker i henhold til opskrivningsdatoen, dog har søskende fortrinsret.

Opsigelse eller udmelding af institutionspladsen fra forældreside skal ske skriftligt og med minimum 2 måneders varsel til udgangen af en måned. Overholdes denne frist ikke er man forpligtiget til udover den almindelige forældretakst at betale børnehaven det driftstilskud, som modtages af Kolding Kommune.

Opsigelse fra institutionens side kan kun finde sted ved restance med egenbetalingen, og i disse situationer med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Egenbetalingsrestancer udover 1 måned, hvorom der ikke er indgået afdrags-eller henstandsordning, inddrives ved retslig inkasso.

Inkassoomkostningerne tillægges restancen. Forinden opsigelsen skal forældrene have modtaget en rykkerskrivelse samt 1 skriftlig meddelelse om påtænkt opsigelse.

§ 8.Administrative og økonomiske anliggender

Stk.1. Bestyrelsen påser, at den private institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Stk.2. Bestyrelsen har ret til at undersøge alle forhold der vedrører institutionen og til at forlange oplysninger af lederen/personalet. Bestyrelsen og dens enkelte medlemmer kan når som helst aflægge besøg på institutionen.

Stk.3. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

Stk. 4. Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelses medlemmer/kvalificeret flertal.  

§ 9.Bestyrelsens ansvar

Stk.1. Institutionen hæfter med sin egenkapital/formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionen påhvilende gældsforpligtelser. 

Stk. 2.  Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler. Udover dansk lovs almindelige regler kan der ikke gøres noget personligt gældsansvar gældende overfor de enkelte bestyrelsesmedlemmer, ligesom disse ikke kan blive personligt delagtiggjort i institutionens aktiver.  

Stk. 3.  Til at forpligte institutionen overfor tredjemand kræves underskrift af mindst to bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, eller ved dennes længerevarende fravær tre bestyrelsesmedlemmer

Stk. 4. Dispositioner over fast ejendom eller institutionens lejemål kræver underskrift af et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden.  

§10. Personale

Stk.1. Bestyrelsen foretager ansættelse og afskedigelse af institutionens leder.

Stk. 2. Bestyrelsen og/ eller lederen foretager i forening eller efter bemyndigelse ansættelse og afskedigelse af det ved institutionen i øvrigt ansatte personale.

§11. Regnskab og kapital

Stk. 1. Børnehaven Floravejs regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Institutionens regnskab revideres af en autoriseret revisor, der antages af bestyrelsen.

Stk.2. Et eventuelt overskud ved driften af institutionen må udelukkende anvendes i overensstemmelse med den selvejende private børnehaves formål, jf nærværende vedtægt § 2.

Stk.3. Ved institutionens nedlæggelse vil dens formue være at anvende til et af bestyrelsen vedtaget andet lignende socialt eller sundhedsmæssigt formål for børn og unge. Aktiver anskaffet ved kommunale driftstilskud, herunder kommunale investeringer anvendes efter beslutning i bestyrelsen til et med daginstitutions beslægtet formål. Formålet godkendes af Kolding Byråd. 

Stk.4. Ved en beslutning om institutionens ophør skal skriftlig meddelelse herom fremsendes straks til Kolding Kommune samt forældre med børn i institutionen og på ventelisten.§ 12. Vedtægtsændringer

Ændring af disse vedtægter kræver tilslutning fra bestyrelsen ved kvalificeret flertalsbeslutning.  Kolding Kommune skal orienteres om vedtægtsændringerne.


FORRETNINGSORDEN

1. Bestyrelsesformand og leder udarbejder og udsender dagorden senest 8 dage for mødets afholdelse. Punkter til dagsorden kan optages i indtil 8 dage før mødet.

Næste møde aftales.

3. Bestyrelsesmøderne finder sted i Børnehaven Floravej.

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært møde, når mindst halvdelen af bestyrelsen anmoder om det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne herunder

formanden er til stede. Afstemningen foregår ved håndsoprækning/skriftligt. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindeligt flertal( 3 ud af 5).Beslutninger

vedrørende lederansættelse, institutionens formue, vedtægtsændriner,nedlæggelse

af institutionen eller ejendomsforhold kræver kvalificeret flertal(4 ud af 5). Stemmeafgivelse forudsætter deltagelse i møderne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Suppleanter deltager i bestyrelsesmødet, men har ikke stemmeret.

Ved hvert møde vælges ordstyrer og personalerepræsentanten er referent. Referatet tilsendes skriftlig til samtlige medlemmer. Referatet godkendes på næstkommende møde.På hvert bestyrelsesmøde meddeles hvilke beslutninger, der endnu ikke er

gennemført, og de oplistes i mødereferatet, evt. med ændret tidsfrist.

Referent sørger for uddeling af referater.

Ved begyndelsen af mødet kan bestyrelsen enstemmigt beslutte at optage nye punkter

på dagsordenen.

Institutionens budget og forbrug sættes på dagsordenen på hvert bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens medlemmer – har som personer, der virker indenfor den offentlige for-

valtning – tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens regler.

11. Personsager skal behandles fortroligt og må ikke omtales i referatet, men i et særskilt

referat som opbevares i institutionen.

Der laves et kort referat til forældregruppen som hænges op i forgangen.

Dagtilbudsloven (uddrag)

Grundlæggende opgave efter dagtilbudsloven

Uddrag af dagtilbudsloven

Formål for dagtilbud – Dagtilbudsloven § 7

§ 7

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Stk. 2.

Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Stk. 3.

Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Stk. 4.

Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Stk. 5.

Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud. Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med forældre og skole sikre børn en god sammenhængende overgang mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.

Børnehavens primære opgave er ifølge dagtilbudsloven § 7

  • at styrke barnets alsidige udvikling, trivsel, selvværd og selvtillid
  • at give omsorg og støtte så barnet kan udvikle sig socialt og lære almene færdigheder, og derigennem lærer at blive selvhjulpen