Stuerne

Hjem Stuerne

I Børnehaven Floravej er vi fordelt på 2 stuer efter alder. Vi sætter nærværet og samværet i højsædet. Vi giver plads til og støtter op om, at hvert barn kan udfolde sit fulde potentiale via leg, udeliv og social omgang med andre børn

I Børnehaven Floravej ønsker og skaber vi et miljø, som ligner det hjemlige så meget som muligt, og som virker inspirerende på leg og kreativitet.

Det er af afgørende betydning for det enkelte barn, at det bliver lagt mærke til, at de voksne har øje for det unikke i hver enkelt. Vi vil støtte det enkelte barn i udvikling af selvværd, at tro på sig selv og kunne sige til og fra.

Det er vigtigt, at børnene bevæger sig i mellemmenneskelige relationer, at de har nære relationer til andre børn og voksne, at de oplever venskaber og samhørighed.

Gul stue er typisk på ml. 12 og 16 børn. Børnene kan begynde som 2-årige, og det er på denne stue, de yngste børn sover til middag. Når børnene fylder 3 år, rykker de gradvist på Rød stue, efterhånden som der bliver en ledig plads til dem.

Rød stue er stuen, hvor børnene er mellem 3 år og skolealderen.

De børn, der har alderen til at være skolebørn det kommende år, kommer i skolegruppe én gang ugentligt fra januar til og med marts.

I Børnehaven er der:

Rart og trygt at være

Voksne der har øje for det unikke i hvert barn

Oplevelser med venskaber, samhørighed og nære relationer

Stor vægt på leg og kreativitet

Perioder arbejde med musik/bog-kanon.

Er barnets glæde vigtig for dig? – Så lad det gå i Børnehaven Floravej

Hverdagen opdeles i to lige vigtige dele af leg og frirum, planlagte og spontane tilbud. De voksne skal være meget bevidste om, at de er rollemodeller for børnene. Vi ønsker at videregive vores fælles kulturarv og traditioner til børnene.

Overenskomst med BUPL/ FOA

Børnehaven har overenskomst med BUPL og FOA